گواهی‌نامه‌ها،مجوزها و تائیدیه‌ها

لیست گواهی‌های ISO

لیست تائیدیه ها از سوی کارفرما

گواهی عضویت

تفاهم نامه‌های همکاری

تفاهم نامه همکاری مشترک ساینوتک و شرکت Delandi Machinery

تفاهم نامه همکاری مشترک ساینوتک و شرکت Delandi Machinery در خصوص توسعه واحدهای کودهای کشاورزی به ویژه سولفات پتاسیم در خاورمیانه 

تفاهم نامه همکاری مشترک ساینوتک و شرکت Delandi Machinery 1

گواهی تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی،پشتیبانی و فی مهندسی

تفاهم نامه همکاری مشترک ساینوتک و شرکت Mirshine در خصوص پروژه Ammonia FGD

تفاهم نامه همکاری مشترک ساینوتک و شرکت Mirshine در خصوص پروژه Ammonia FGD

مجوز های ثبت کودی