نحوه و مقدار مصرف سولفات آمونیوم در کشاورزی+ خرید سولفات آمونیوم ساینوتک

نحوه و مقدار مصرف سولفات آمونیوم در کشاورزی+ خرید سولفات آمونیوم ساینوتک

با توجه به اینکه فلسفه مصرف کود کشاورزی، تامین عناصر مغذی مورد نیاز گیاهان است، بنابراین نحوه و مقدار استفاده از کودهای کشاورزی باید بر اساس نوع خاک، آنالیز آب و خاک و نوع گیاه تعیین شود. بنابراین مقادیری که در این مقاله برای نحوه و میزان مصرف کود سولفات آمونیوم ذکر شده است تقریبی و کلی بوده و باید برای هر زمین کشاورزی زراعی و باغی بر اساس نظرات کارشناسان و مهندسین مرتبط عمل شود.

در مصرف کود سولفات آمونیوم به تنهایی و یا به صورت اختلاط با سایر کودهای کشاورزی و سموم، ابتدا باید در سطح محدود آزمایش انجام شده و مقادیر توصیه شده کلی بر اساس نوع محصول، سن گیاه، شرایط کمبود عناصر مغذی آب و خاک و … پس از مشورت با کارشناسان مجرب، عمل شود. همچنین برای هر یک از روش‌های کوددهی به زمین کشاورزی، یکی از اشکال و گریدهای سولفات آمونیوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور مثال انحلال و رسیدن به ریشه در سولفات آمونیوم گرانول به صورت تدریجی و انحلال سولفات آمونیوم کریستال با سرعت بیشتری است.

نحوه و مقدار مصرف کود سولفات آمونیوم

به طور کلی می‌توان مقدار مصرف سولفات آمونیوم را برای سه دسته زمین‌های زراعی، باغی و گلخانه‌ای به شکل جدول زیر خلاصه کرد:

شرححالتمیزان مصرفتوضیحات
زمین‌های زراعیاول400 – 300 کیلوگرم
در هر هکتار
این میزان مصرف قبل از کشت است (در خاک‌های شور، 100 کیلوگرم در هر هکتار اضافه می‌شود)
زمین‌های زراعیدوم250 – 150 کیلوگرم
در هر هکتار
بعد از تشکیل خوشه
زمین‌های باغی (درختان میوه)اول1 کیلوگرم برای
هر درخت
در اوایل بهار به صورت چالکود
زمین‌های باغی (درختان میوه)دوم150 – 75 کیلوگرم
در هر هکتار
قبل از فصل رویش
گلخانه‌هااولهر بوته گیاه 15 گرم
گلخانه‌هادوم100 – 50 کیلوگرم در هر هکتار6 – 4 هفته بعد از کاشت
مأخذ: وزارت جهاد کشاورزی، سامانه جامع مواد کودی

از کود سولفات آمونیوم برای بسیاری از محصولات کشاورزی چون خیار، چای، برنج، سیب، هلو، انجیر، ذرت، کلزا، مرکبات، چغندر قند، نیشکر، انار، شلغم، سیب‌زمینی، انگور، صیفی‌جات، یونجه، گوجه فرنگی، پسته، گردو، گندم، جو، ارزن، بادام، آفتاب گردان، پنبه، زعفران، کنجد، بادمجان، زیتون، سویا و هویج استفاده می‌شود.

در جدول زیر، میزان و زمان مصرف کود سولفات آمونیوم برای انواع محصولات کشاورزی (زراعی و باغی و گلخانه‌ای) آمده است:

جدول 2، میزان و زمان مصرف کود سولفات آمونیوم برای محصولات کشاورزی

ردیفمحصولمقدار مصرفواحدزمان مصرف
1خیار400 – 200کیلوگرم در هکتاردر طول فصل رشد
2چای دیم900 – 700کیلوگرم در هکتاراوایل بهار – اوایل تابستان
3برنج700 – 550کیلوگرم در هکتارقبل از تشکیل خوشه
4سیب600 – 500کیلوگرم در هکتاراوایل بهار
5هلو800 – 700
2 – 1
کیلوگرم در هکتار
کیلوگرم برای هر درخت
اواخر پاییز و تابستان
6انجیر600 – 450کیلوگرم در هکتاراوایل بهار
7ذرت600 – 450کیلوگرم در هکتاردو ماه بعد از کاشت
8کلزا400 – 250کیلوگرم در هکتاراواخر زمستان
9مرکبات500 – 400کیلوگرم در هکتارقبل از شکوفه‌دهی، در هنگام رشد کامل میوه
10چغندر قند600 – 450کیلوگرم در هکتارماه دوم رشد
قبل از کاشت
11نیشکر900 – 500کیلوگرم در هکتارفروردین تا تیر در سه نوبت
12انار900 – 500
450
کیلوگرم در هکتار
گرم برای هر درخت
اواخر پاییز، اردیبهشت
13شلغم600 – 450کیلوگرم در هکتارقبل از کاشت، 30 روز پس از کاشت
14سیب زمینی500 – 350کیلوگرم در هکتارقبل از کاشت، 2 هفته بعد از سبز شدن
15انگور800 – 400کیلوگرم در هکتاراواخر پاییز، اوایل اسفند
16صیفی جات600 – 450کیلوگرم در هکتارقبل از کاشت
17یونجه600 – 450کیلوگرم در هکتارقبل از کاشت
18گوجه فرنگی400 – 25کیلوگرم در هکتاربه صورت تدریجی در دوره رشد
19پسته1200 – 700کیلوگرم در هکتارفروردین، خرداد، شهریور
20گردو1200 – 700کیلوگرم در هکتاراسفند، اردیبهشت
21گندم، جو، ارزن400 – 250کیلوگرم در هکتارقبل از کاشت، در مرحله پنجه‌زنی، در مرحله ساقه‌دهی، قبل از خوشه
22بادام600 – 500کیلوگرم در هکتاربهمن، اسفند، اواخر فروردین
23آفتابگردان700 – 500کیلوگرم در هکتار50 درصد قبل از کاشت
50 درصد هنگام رشد گیاه
24پنبه700 – 400کیلوگرم در هکتارقبل از کاشت، در شروع گل‌دهی
25زعفران250 – 200کیلوگرم در هکتاراوایل بهار
26کنجد300 – 200کیلوگرم در هکتارقبل از کاشت
27بادمجان400 – 300کیلوگرم در هکتاردر طول فصل کاشت، دوره گل‌دهی
28زیتون600 – 450
2/5 کیلوگرم
کیلوگرم در هکتار
برای هر درخت
دو ماه بعد از کاشت
29سویا600 – 450کیلوگرم در هکتاربه هنگام کاشت
30هویج400 – 300کیلوگرم در هکتاردر طول فصل کاشت
مأخذ: www.dfgrupo.com

سه روش کاربرد برای کود سولفات آمونیوم وجود دارد:

  • پخش روی زمین به صورت نواری
  • از طریق آب آبیاری به دلیل حلالیت بالای این کود
  • به صورت زیرزمینی به شکل نواری در کنار یا زیر دانه‌ها

مصرف کود سولفات آمونیوم برای میوه‌هایی چون خیار در طول فصل رشد، برای چای دیم در دو نوبت اوایل بهار و اوایل تابستان، برای برنج قبل از تشکیل خوشه، برای سیب در اوایل بهار، برای هلو در دو نوبت اواخر پاییز و تابستان، برای انجیر در اوایل بهار، برای ذرت، دو ماه بعد از کاشت، برای کلزا، اواخر زمستان، برای مرکبات قبل از شکوفه‌دهی درختان و در هنگام رشد کامل میوه، برای چغندر قند در دو نوبت قبل از کاشت و ماه دوم رشد، برای نیشکر از فروردین تا تیر و در سه نوبت، برای انار در دو نوبت اواخر پاییز و ماه اردیبهشت، برای شلغم در دو نوبت، قبل از کاشت و 30 روز پس از کاشت، برای سیب‌زمینی، قبل از کاشت و 2 هفته بعد از سبز شدن در دو نوبت، برای انگور در دو نوبت اواخر پاییز و اوایل اسفند در دو نوبت، برای صیفی‌جات و یونجه قبل از کاشت، برای گوجه فرنگی به صورت تدریجی در دوره رشد، برای پسته در سه نوبت فروردین، خرداد و شهریور، برای گردو در دو نوبت اسفند و اردیبهشت، برای محصولاتی چون گندم، جو و ارزن در چهار نوبت قبل از کاشت، در مرحله پنجه‌زنی (هر بذری از گندم و جو که کشت و سبز می‌شود چند ساقه دارد، به هر کدام از ساقه ها پنجه گفته می‌شود.

گندم و جو به دلیل حفظ تراکم پنجه می‌زنند. اگر سبز شدن غیر یکنواخت باشد پنجه‌زنی اتفاق می‌افتد تا تراکم حفظ شود و گیاه مقاومت بیشتری به سرما داشته باشد)، در مرحله ساقه‌دهی و قبل از خوشه، برای بادام در سه نوبت بهمن، اسفند و اواخر فروردین، برای گل آفتاب‌گردان در دو نوبت به صورت 50 درصد قبل از کاشت و 50 درصد هنگام رشد گیاه، برای پنبه در دو نوبت قبل از کاشت و شروع گل‌دهی، برای زعفران در اوایل بهار، برای کنجد، قبل از کاشت، برای بادمجان در دو نوبت طول فصل کاشت و دوره گل‌دهی، برای زیتون، دو ماه بعد از کاشت، برای سویا به هنگام کاشت و برای هویج، در طول فصل کاشت به صورت تدریجی است.

طراحی مهندسی، تامین تجهیزات، اجرا، نصب و راه‌اندازی خطوط تولید صنایع پایین‌دستی نفت، گاز و پتروشیمی (کودهای کشاورزی و صنایع شیمیایی)، مشاوره فنی مهندسی، توسعه بازار و بازرگانی مواد و تجهیزات از جمله زمینه‌های اصلی فعالیت ساینوتک است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.